Hart van Yoga

Algemene voorwaarden Hart van Yoga (mei 2021)

Hart van Yoga is opgericht door Marlies Mennega (hierna te noemen: aanbieder) gevestigd te Kropswolde. Hart van Yoga is een handelsnaam van Praktijk Novaster

Hart van Yoga richt zich op het bieden van coaching, yogalessen en meditatie aan volwassenen (hierna te noemen de cliënt/cursist )

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Hart van Yoga en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Voorwaarden yogalessen met meditatie en individuele sessies

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de yogalessen en/of individuele sessies geschiedt volledig op eigen risico. Hart van Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist/client.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Hart van Yoga door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen en/of individuele sessies betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • De yogalessen en of individuele sessies kunnen nooit een vervanging zijn van medische behandeling.

Lidmaatschap en betaling yogalessen, trainingen en cursus

 • Bij een betaling van de cursus wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Bij Hart van Yoga kun je een afgemelde les niet inhalen
 • Als nieuwe cursist is het mogelijk tussentijds in te stromen als dat past in de betreffende groep. Dit beoordeelt Hart van Yoga. Lesgeld zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Hart van Yoga in zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.
 • In het geval van een training/cursus/yogalessen is het mogelijk dat deze in twee termijnen wordt voldaan. De eerste termijn dient voor aanvang van de training/cursus te zijn voldaan. De tweede termijn dient te zijn betaald voor aanvang van de tweede helft van de training

Wijzigingen

 • Mocht door Hart van Yoga een of meerdere yogalessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald. Per cursus is er 1 reserve datum gepland om 1 geannuleerde les te ondervangen
 • Hart van Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les of individuele sessie te annuleren.
 • Hart van Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen yogaleslocatie te wijzigen

Tarieven

 • De tarieven staan vermeld op de website van Hart van Yoga of zijn op te vragen bij de praktijk zelf. 
 • Alle bedragen zijn vrij van BTW. 
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden voor individuele sessies.

 • Er wordt direct of binnen 1 week na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de hulpverlener. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Hart van Yoga
 • Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Hart van Yoga een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de aanbieder gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.
 • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Hart van Yoga genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij een betalingsachterstand is Hart van Yoga gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Verantwoordelijkheid bij yogalessen, cursussen en individuele sessies.

 • Hart van Yoga is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies en yogalessen.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de betreffende client.

Persoonsgegevens

 • Hart van Yoga vraagt cliënten/cursisten om hun persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te delen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 • Hart van Yoga is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nakomen.
 • Voorts is Hart van Yoga bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hart van Yoga op de client onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid.

 • De diensten van Hart van Yoga is zowel proces als oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Hart van Yoga is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Hart van Yoga tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hart van Yoga. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Hart van Yoga.
 • Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Hart van Yoga aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Toepasselijk recht en geschillen.

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Extra regels rondom afspraken voor individuele sessies

 • Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat cliënt rond het betreffende afgesproken tijdstip aanwezig is.

Verhindering.

 • Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens de begeleiding wordt de telefoon van Hart van Yoga niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.hartvanyoga.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.

Aanmeldformulier voor kennismakingsles (Voorjaar 2022)
Contact formulier
Je kunt ook bellen naar 06 2786 5009
Contact formulier
Je kunt ook bellen naar 06 2786 5009