Hart van Yoga

Algemene voorwaarden Hart van Yoga (augustus 2022)

Hart van Yoga is opgericht door Marlies Mennega (hierna te noemen: HvY) gevestigd te Kropswolde. Hart van Yoga is een handelsnaam van Praktijk Novaster

Hart van Yoga richt zich op het bieden van yogacursussen & meditatie (hierna te noemen lessen) en retraites, cursussen, weekenden en weken (hierna te noemen activiteit) aan volwassenen (hierna te noemen de deelnemer ).

De algemene voorwaarden voor de lessen en de activiteiten zijn los van elkaar opgesteld. Eerst worden de lessen behandeld en daarna de activiteiten.

Toepasselijkheid bij de lessen en activiteiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met HvY en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Algemene Voorwaarden Yogacursussen & meditatie (hierna te noemen lessen)

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname  de lessen geschiedt volledig op eigen risico. HvY kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Het is raadzaam lichamelijke en/of psychische klachten aan HvY door te geven. Hierbij ligt je eigen verantwoordelijkheid indien je besluit dit niet te doen.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de les. Meld klachten aan de docente vóór de les.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • De lessen kunnen nooit een vervanging zijn van medische en/of psychische behandeling.

Lidmaatschap en betaling bij de lessen

 • Bij een betaling van de gehele cursus wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Bij HvY kun je een afgemelde les niet inhalen
 • Als nieuwe deelnemer is het mogelijk tussentijds in te stromen als dat past in de betreffende groep. Dit beoordeelt HvY. Lesgeld zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt HvY in zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

Wijzigingen

 • Mocht door HvY een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend, terugbetaald, online worden aangeboden of als extra life les worden aangeboden.
 • HvY heeft het recht hier de betreffende keuze te maken.
 • HvY heeft het recht zonder opgave van redenen de les  te annuleren.
 • HvY heeft het recht zonder opgave van redenen yogaleslocatie te wijzigen

Tarieven

 • De tarieven staan vermeld op de website van Hart van Yoga of zijn op te vragen bij de praktijk zelf.  
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 

Verantwoordelijkheid bij de lessen

 • HvY is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de lessen.
 • Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de betreffende deelnemer.

Persoonsgegevens

 • HvY vraagt deelnemers om hun persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te delen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst bij de lessen.

 • HvY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.
 • Voorts is HvY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HvY kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HvY op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid bij de lessen.

 • De diensten van HvY zijn zowel proces als oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. HvY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat. HvY is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door HvY tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HvY. Vergoeding aan de deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van HvY.
 • Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de deelnemer, raadt HvY aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Toepasselijk recht en geschillen.

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.hartvanyoga.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.

Algemene Voorwaarden bij de activiteiten

 • Deelname  aan de activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. HvY kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Het is raadzaam lichamelijke en/of psychische klachten aan HvY door te geven. Hierbij ligt je eigen verantwoordelijkheid indien je besluit dit niet te doen.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische of psychische behandeling bent, overleg dan met je arts/behandelaar  over het volgen van de activiteit. Meld klachten aan HvY vóór de activiteit.
 • Deelname aan een van de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • De activiteiten kunnen nooit een vervanging zijn van medische en/of psychische behandeling.

Verantwoordelijkheid bij de activiteiten

HvY is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de activiteiten.

Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de betreffende deelnemer.

Persoonsgegevens

HvY vraagt de deelnemer om persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te delen.

Inschrijving activiteiten

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk, door middel van het inschrijfformulier op de website.
 • Aanmelding is definitief wanneer het gehele bedrag voor de activiteit is voldaan en ontvangen  door HvY.
 • Aanmeldingen worden door HvY bevestigd na ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 • Wanneer inschrijving om welke reden dan ook niet mogelijk is, stelt HvY de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
 • Na het inzenden van het aanmeldingsformulier geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen waarbinnen de deelnemer het recht heeft de inschrijving ongedaan te maken. Na het verstrijken van deze termijn komt een overeenkomst tot stand tussen HvY en de deelnemer in de zin van deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen.
 • Deelname aan een activiteit is afhankelijk van het bereiken van een minimum / maximum aantal deelnemers per activiteit.
 • Door inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het volledige inschrijfgeld, ook indien de activiteit niet of slechts gedeeltelijk wordt bijgewoond.
 • HvY is niet verplicht om tot restitutie over te gaan van inschrijvingsgelden.

 

Bij het registreren voor de activiteit aanvaardt de deelnemer de annuleringsvoorwaarden. HvY behoudt zich het recht voor om:

 • de activiteit te annuleren bij te weinig aanmeldingen;
 • de activiteitlocatie te verplaatsen bij een wijziging in aantal deelnemers;

HvY behoudt zich het recht voor om het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te factureren bij een annulering/afmelding, te weten:

 • Bij annulering langer dan 10  weken voor aanvang, vervalt de factuur voor het inschrijfgeld. We brengen in dat geval €95,- administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tussen 10 en 8 weken voor aanvang van de activiteit word 25% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tijdens de activiteit wordt geen restitutie verleend.
 • Bij al deze bepalingen geldt dat de reden van afzegging geen rol speelt.
 • Annulering dient schriftelijk (per post of per mail) bevestigd te worden door aanvrager. Afzeggingen per telefoon, app, (social media) kanalen of anderszins worden niet in behandeling genomen.
 • Annulering is niet inwisselbaar voor een aanmelding van een andere deelnemer.
 • In geval van activiteitannulering door HvY vindt volledige terugbetaling van het inschrijfgeld plaats.

Wijzigingen

 • HvY behoudt zich het recht voor om wijzigingen te brengen aan het programma. Vaak heeft dit het doel om maatwerk te leveren aan aanwezige deelnemers.
 • HvY is niet aansprakelijk voor de veranderingen en activiteit wijzigingen die ontstaan als gevolg van overmacht.
 • Indien de deelnemer zich zodanig gedraagt dat dit angst, ergernis of schade veroorzaakt en/of de activiteit voor overige deelnemers verstoort, dan kan de deelnemer door HvY verdere deelname aan de van de activiteit worden ontzegd.
 • Bij ontzegging van verdere deelname aan de activiteit accepteert HvY geen enkele aansprakelijkheid.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst van de activiteiten

 • HvY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nakomen.
 • Voorts is HvY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HvY kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HvY op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid bij de activiteiten

 • De diensten van HvY zijn zowel proces als oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
 • HvY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat.
 • HvY is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door HvY tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HvY.
 • Vergoeding aan de deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van HvY.
 • Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de deelnemer, cursist raadt HvY aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.hartvanyoga.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.

 

 

 

Leuk dat je interesse hebt.
Ik neem binnenkort contact met je op.

Tot dan,
Marlies

Leuk dat je hebt aangemeld.
Ik neem binnenkort contact met je op.

Tot dan,
Marlies

Inschrijfformulier:

Hou me op de hoogte

Inschrijfformulier zondagochtenden Yoga van het Hart

Prijs: 38 euro per ochtend.

Logo-hart-van-yoga-Logo.png

Contact formulier

Inschrijfformulier: